Verkkopalvelun käyttöehdot

Tervetuloa Nanten Oy:n (jäljempänä ”Nanten”) verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”).

1. Yleistä

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan käyttäjän toimiin Nantenin verkkopalvelussa (jäljempänä ”Palvelu”) riippumatta siitä, millä päätelaitteella käyttäjä käyttää Palvelua.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin voimassa olevat Ehdot, Palvelussa annettavat ohjeet sekä sitoutuvan noudattamaan niitä, kun käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä on velvollinen Palvelua käyttäessään myös noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyvää tapaa.

2. Palveluntarjoaja 

Nanten Oy (y-tunnus: 1102668-7)
Teollisuustie 6
04300 Tuusula
Puhelin: +358 9 274 7970
Sähköposti: nanten@nanten.com

3. Henkilö- ja sijaintitietojen käsittely 

Nanten kerää ja käsittelee Palvelun välityksellä henkilö- ja sijaintitietoja tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla.

4. Evästeet

Palvelussa hyödynnetään evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joiden avulla Nanten pystyy keräämään tietoa Palvelun käytöstä ja kehittämään parempaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla esimerkiksi käyttäjiä kiinnostavia tietosisältöjä. 

Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen Palvelussa käytettävien evästeiden käytön. Evästeiden estäminen on selainkohtaista. Ohjeet evästeiden estämiseksi suosituimmissa selaimissa löytyvät alla olevista linkeistä:
Internet Explorer
Chrome
Mozilla

5. Oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytössä 

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Nantenilla on oikeus kieltää käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti. 

Käyttäjä voi tutustuakseen ja käyttääkseen Nantenin palveluita selata Palvelua sekä tulostaa tai muulla tavoin jäljentää tai tallentaa omalle päätelaitteelleen Palvelun sisällöstä kopion ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palvelua tai sen sisältöä millään tavoin. Käyttäjä ei myöskään saa jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin, sellaisenaan tai muokattuna Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa, ellei näissä Ehdoissa tai Palveluissa ole annettu siihen nimenomaisesti lupaa. 

Nantenilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen sisältöä, rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä taikka keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan.

Mikäli käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Nantenilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

6. Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Palveluun mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaa kolmansien oikeuksia taikka mainostaa oikeudettomasti ja ilman Nantenin etukäteistä suostumusta kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

Käyttäjä vastaa Palveluun tuottamastaan tai välittämästään sisällöstä ja myöntää siihen Nantenille näissä Ehdoissa tarkoitetun käyttöoikeuden. Tarvittaessa käyttäjän tulee hankkia oikeudenhaltijan (esimerkiksi valokuvaajan ja/tai valokuvan kohteen) lupa ennen sisällön välittämistä Palveluun.  Käyttäjä myöntää Nantenille oikeuden korvauksetta julkaista ja käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Nanten ei tarkasta etukäteen käyttäjän Palveluun tuottamaa ja välittämää sisältöä eikä siten ole siitä miltään osin vastuussa. Nantenilla on ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle milloin tahansa etu- tai jälkikäteen oikeus poistaa käyttäjän Palveluun välittämä sisältö, jonka Nanten harkintansa perusteella katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Nantenille tai kolmansille osapuolille haitallinen tai vahingollinen, taikka muuttaa sisältöä harkintansa perusteella, esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi ottamalla yhteyttä Nanteniin pyytää Palveluun välitettyä sisältöä poistettavaksi. Nanten päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tunnukset ja ohjelmistot ovat Nantenin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Nantenille tai sen yhteistyökumppaneille. Nanten ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Linkit ja yhteisöliitännäiset 

Internetin käyttäjät voivat sisällyttää ulkopuolisille sivustoille Palveluun johtavia linkkejä, jotka avautuvat käyttäjän painalluksesta edellyttäen, että tällainen linkitys ei linkin ulkoasun tai sen sijoituksen taikka muiden seikkojen vuoksi vaikuta haitallisesti Nantenin maineeseen tai luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävän sivuston ylläpitäjän tai sen tuotteiden tai palveluiden ja Nantenin välillä olisi jokin yhteys. Tällainen linkki ei saa sisältää Nantenin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Nanten ei tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eivätkä ne ole millään lailla Nantenin hallinnassa. Nanten ei siten vastaa linkitetyistä sivustoista tai niiden sisällöstä miltään osin, mukaan lukien sivustojen tietoturva. 

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Nantenin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.
Palvelu voi sisältää ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin ja Twitterin ”jaa”- ja ”tykkää”-painikkeet. Kun käyttäjä vierailee Palvelussa, nämä painikkeet ovat oletusasetuksena kytketty pois toiminnasta. Ne eivät siis välitä mitään tietoja sosiaalisiin median palveluihin ilman käyttäjän omaa aktiivista ja vapaaehtoista toimintaa. Yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan ko. sosiaalisen median palvelusta. Kun käyttäjä vierailee Palvelussa, sosiaalisen median palvelun yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena ko. sosiaalisen median palveluun ja tällöin se pystyy yhdistämään käyttäjän vierailun Palvelussa sosiaalisen median palvelun käyttäjätiliin. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sosiaalisen median palveluun, sosiaalisen median palvelu ei pysty yhdistämään käyttäjätiliä Palveluun. Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Nantenille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa.

9. Vastuunrajoitukset

Nanten pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikeudettomasti ja häiriöittä, Nanten ei vastaa Palvelun sisällön tai Palvelussa välitettävien tietojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista taikka käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Nanten ei voi myöskään taata Palvelun tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä siten vastaa siitä.

Nanten ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, ellei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10. Ylivoimainen este 

Nanten ei vastaa sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Nantenin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

11. Ehtojen muutokset 

Nantenilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle
sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjällä on lisäksi mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Asian saattamiseksi kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, Asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.