REACH-asetus

REACH-asetus velvoittaa kemiallisten aineiden valmistajia ja EU-maahantuojia rekisteröimään aineet, joiden valmistus- tai maahantuontimäärä ylittää tonnin vuodessa. REACH on Euroopan Unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Se tuo velvoitteita kemikaalien valmistajille, EU-maahantuojille ja kemikaaleja käyttäville yrityksille. Valmistajien ja EU-maahantuojien on rekisteröitävä aineet, joiden valmistus- tai maahantuontimäärä ylittää tonnin vuodessa. Rekisteröintiin sisältyy ainetta koskevien tietojen hankkiminen, aineen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi ja näiden tietojen toimittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Kemikaalien jatkokäyttäjien on puolestaan ilmoitettava valmistajalle tai EU-maahantuojalle omasta käytöstään sekä ihmisten ja ympäristön altistumisesta käytön yhteydessä.

Samanaikaisesti REACH-asetuksen kanssa valmisteltu CLP on Euroopan Unionin asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. REACH-asetus tuo riskinarviointivelvoitteidensa vuoksi paljon uutta tietoa kemiallisten aineiden vaaraominaisuuksista. Rekisteröijät joutuvat myös arvioimaan, miten aineita voidaan käyttää turvallisesti kaikissa aineen elinkaaren vaiheissa, jakeluketjun jokaisessa osassa. Tiedot turvallisista käyttötavoista viestitään valmistuksesta loppukäyttäjälle saakka käyttöturvallisuustiedotteiden avulla. Niiden sisältö mahdollisine altistumisskenaarioineen on toiminnanharjoittajaa velvoittavaa. Käyttöturvallisuustiedotteilla on siis keskeinen rooli REACH:n tuoman uuden tiedon hyödyntämisessä.

Hyvät käytännöt haussa uudenlaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseksi ja hyödyntämiseksi

Työpaikoilla on huomioitava REACH:n lisäksi myös työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet työympäristöriskien hallinnasta. On tärkeää löytää käytännönläheisiä ja kustannustehokkaita keinoja, joiden avulla näiden rinnakkaisten lainsäädäntökokonaisuuksien velvoitteet voidaan hoitaa. Uudenlaisten, laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden laatimis- ja hyödyntämiskäytännöt ovat vielä vakiintumattomia. Kun käytännön kokemus lisääntyy, voidaan myös käyttöturvallisuustiedotteita laativia yrityksiä ja niitä soveltavia työpaikkoja ohjeistaa entistä paremmin. Kerro käyttöturvallisuustiedotteisiin ja altistumisskenaarioihin liittyvistä hyvistä käytännöistä ja mahdollisista ongelmatilanteista.Viestintä jatkuu verkossa: www.ttl.fi/kemikaalivihi.

RETRIS-hankkeessa (REACH-tiedolla laadukkaaseen riskinhallintaan) tutkittiin seosten altistumisskenaarioitten laadintaan liittyviä haasteita ja pyrittiin löytämään työpaikoille käytäntöjä hyödyntää REACH:n tuomaa uutta tietoa.